دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   افشارنسب

پست الکترونیکی : m-afsharnasab@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : میکروبیولوژی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1386/06/15

محمد افشارنسب

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^